Κριτήρια για Ισοβαθμίες & Διαδικασίες Πανελλαδικών

Κριτήρια για Ισοβαθμίες & Διαδικασίες Πανελλαδικών

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα» στην οποία αποφασίζονται τα διαδικαστικά των φετινών πανελλαδικών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Με την παραπάνω απόφαση, επιλύεται το ζήτημα των πολλών ισοβαθμιών, ανάμεσα στους υποψηφίους, που αναμένεται να προκύψει στις πανελλαδικές του 2020, λόγω της αλλαγής στον τρόπο υπολογισμού των μορίων (κατάργηση συντελεστών αυξημένης βαρύτητας).

Συγκεκριμένα, δεδομένου ότι ο βαθμός του κάθε υποψηφίου σε ένα μάθημα, (με ένα δεκαδικό ψηφίο), στην εικοσάβαθμη κλίμακα πολλαπλασιάζεται επί 250 για να προκύψουν τα μόρια του υποψηφίου από το μάθημα αυτό, όλες οι βάσεις αναμένεται να διαμορφωθούν ανά 25 μόρια. Δηλαδή η διαβάθμιση των δύο τελευταίων ψηφίων στη μοριοδότηση θα είναι σύμφωνα με την ακολουθία 00, 25, 50, 75.

Έτσι, αναμένεται, στις περισσότερες περιπτώσεις, να υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων που έχουν «πετύχει» τα μόρια της βάσης εισαγωγής στη συγκεκριμένη σχολή από τις διαθέσιμες θέσεις.

Ο τρόπος που επέλεξε το Υπουργείο Παιδείας να «λύσει» το θέμα αυτό, είναι να ορίσει στις περιπτώσεις ισοβαθμίας ως επόμενα, κατά σειρά, κριτήρια ισοβαθμίας, το βαθμό του υποψηφίου, στα μαθήματα των πανελλαδικών, ιεραρχώντας τα σε μαθήματα Α’, Β’, Γ’ και Δ’, ανά Επιστ. Πεδίο.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα προηγούνται οι υποψήφιοι με τον υψηλότερο βαθμό στο Α’ Μάθημα του Πεδίου. Σε περίπτωση που υπάρχει και πάλι ισοβαθμία στο Α’ μάθημα θα προηγείται ο υποψήφιος με τον υψηλότερο βαθμό στο Β’ Μάθημα του Επιστ. Πεδίου κοκ.

Συγκεκριμένα στην Υπουργική Απόφαση προβλέπεται:

«Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου σε Σχολή ή Τμήμα, εισάγεται ο/η υποψήφιος/α που έχει μεγαλύτερο βαθμό στο Α ́ μάθημα της παρακάτω περίπτωσης γ.
Αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο/η υποψήφιος/α με μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα Β ́ της παρακάτω περίπτωσης γ.
Αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο/η υποψήφιος/α με μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα Γ ́ και Δ ́ της παρακάτω περίπτωσης γ.
Αν και μετά την εξάντληση όλων των παραπάνω κριτηρίων, εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγονται με την επιφύλαξη της παρακάτω περίπτωσης δ, όλοι οι ισοβαθμούντες.»

Η ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΕΣ ΑΝΑ ΠΕΔΙΟ

Στην Υπουργική απόφαση προβλέπεται:

«γ. Για κάθε επιστημονικό πεδίο τα μαθήματα που υπολογίζονται για τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα ακόλουθα:

αα) για το πρώτο (1ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α ́ Αρχαία Ελληνικά, Β ́ Ιστορία, Γ ́ Κοινωνιολογία, Δ ́ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

ββ) για το δεύτερο (2ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α ́ Μαθηματικά, Β ́ Φυσική, Γ ́ Χημεία, Δ ́ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,

γγ) για το τρίτο (3ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α ́ Βιολογία, Β ́ Χημεία, Γ ́ Φυσική, Δ ́ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,

δδ) για το τέταρτο (4ο) Επιστημονικό Πεδίο: Α ́ Μαθηματικά, Β ́ Οικονομία, Γ ́ Πληροφορική, Δ ́ Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.»

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΝΣΤΟΛΩΝ

Για τις σχολές ενστόλων προβλέπονται τα εξής:

«δ. Στην περίπτωση ισοβαθμίας με τον τελευταίο εισαγόμενο σε σχολή των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπ/ κών Ιδρυμάτων, των Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων, καθώς και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και μετά την εξάντληση των κριτηρίων της προηγούμενης περίπτωσης β, εισάγεται ο/η υποψήφιος/α που δήλωσε τη σχολή αυτή με προγενέστερη σειρά προτίμησης. Αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγεται ο υποψήφιος με μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Αν και πάλι υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες.

ε. Για κάθε Σχολή της περ. δ και εφόσον προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, συντάσσονται πίνακες επιλαχόντων υποψηφίων, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν τους υποψηφίους που έχουν κριθεί ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις και την έχουν δηλώσει στο Μηχανογραφικό Δελτίο (ΜΔ) σε σειρά προγενέστερη από τη σχολή επιτυχίας τους. Η σύνταξη αυτών των πινάκων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά μορίων και σύμφωνα με τα κριτήρια των ανωτέρω περιπτώσεων β ,γ και δ τ.»

Δείτε το ΦΕΚ για τις Διαδικασίες των Πανελλαδικών και τις Ισοβαθμίες εδώ

Facebook Twitter Google+ Pinterest