Εγκύκλιος για Συντονισμό Εξεταστέας Ύλης ΕΠΑΛ & Ειδικών Λυκείων

Εγκύκλιος για Συντονισμό Εξεταστέας Ύλης ΕΠΑΛ & Ειδικών Λυκείων

Εγκύκλιο με θέμα τον «συντονισμό της εξεταστέας ύλης των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σχολικού έτους 2022-2023, των Α΄ και Β΄ τάξεων των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. στις προαγωγικές εξετάσεις σχολικού έτους 2022-2023» απέστειλε στα σχολεία το υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, το υπουργείο Παιδείας ενημερώνει τα εξής:

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη, όπως έχει καθοριστεί με τις υπό στοιχεία Φ4/108535/ΓΔ4/07-09-2022 (ΦΕΚ Β΄ 4820), Φ4/129177/ΓΔ4/20-10-2022 (ΦΕΚ Β΄ 5503), Φ4/833/Δ4/04-01-2023 (ΦΕΚ Β΄ 13), 135504/Δ3/01-11-2022 (ΦΕΚ Β΄ 5636) και 140340/Δ3/11-11-2022 (ΦΕΚ Β΄ 5865) Υ.Α. πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη των μαθημάτων.

Υπεύθυνοι για τον συντονισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων που εξετάζονται στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις και την ολοκλήρωση της εξεταστέας ύλης είναι οι διδάσκοντες/ουσες εκπαιδευτικοί.

Oι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων καλούνται να διευκολύνουν την ολοκλήρωση της εξεταστέας ύλης των «γραπτώς» εξεταζόμενων μαθημάτων, αναμορφώνοντας το ωρολόγιο πρόγραμμα, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Oι Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου και οι Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης καλούνται να βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τους/τις διδάσκοντες/ουσες εκπαιδευτικούς, ώστε να τους παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στη διδασκαλία των μαθημάτων με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση της εξεταστέας ύλης.

Δείτε αναλυτικά την Εγκύκλιο

Facebook Twitter Google+ Pinterest