Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η με αριθμ. Φ.253/66947/A5/14-06-2023 (ΦΕΚ 3927/Β/2023) Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και όροι εισαγωγής στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, ο τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μουσικών μαθημάτων καθώς και ο τρόπος υπολογισμού των μορίων, από τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ.