Δεν προσμετρώνται οι απουσίες από κορωνοϊό

Μετά την άρση των έκτακτων μέτρων προστασίας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού, διευκρινίζεται, στην απόφαση, ότι με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων των σχολικών μονάδων, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες μαθητών και μαθητριών έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που οφείλονται στη νόσηση από κορωνοϊό.

Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών ή των ίδιων, αν είναι ενήλικοι, μαζί με την οποία προσκομίζεται σχετική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπου θα επιδεικνύεται, ταυτόχρονα, στον Διευθυντή του σχολείου η αντίστοιχη βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού (rapidtest) ή μοριακού ελέγχου (PCR).

Στην περίπτωση δε που ο μαθητής νοσηλευτεί αποδεδειγμένα σε νοσοκομείο λόγω νόσησης από κορωνοϊό οι απουσίες του καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται για όλο το διάστημα νοσηλείας του.

Οι παραπάνω απουσίες είναι πέραν του προβλεπόμενου, από τις γενικότερες και ειδικότερες διατάξεις, αριθμού απουσιών.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση.