Θέματα σχετικά με τις ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία, ρυθμίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ειδικότερα, η απόφαση ορίζει τα εξής:

Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις

1. Για τη συμμετοχή μαθητών στις διαδικασίες για την εισαγωγή τους σε Πρότυπο Σχολείο (Π.Σ.) ή Πειραματικό Σχολείο (ΠΕΙ.Σ.) ή Εκκλησιαστικό Σχολείο (Ε.Σ.) οι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο «Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων μαθητών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. και Εκκλησιαστικά Σχολεία (Σ.Υ.Α.)». Το σύστημα αυτό, το οποίο έχει αναπτυχθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), φιλοξενείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στους εξυπηρετητές (servers) του ή στους εξυπηρετητές του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και η λειτουργία του υποστηρίζεται τεχνικά από την Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης και Λειτουργίας (Ε.Τ.Υ.Λ.) του άρθρου 17 της υπό στοιχεία 22010/Δ6/24.02.2023 (Β’ 1062) κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Η συλλογή των αιτήσεων πραγματοποιείται από το Σ.Υ.Α. με την υποβολή σε αυτό ηλεκτρονικής φόρμας, στην οποία οι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως συμπληρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία 22010/ Δ6/24.02.2023 κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

3. Στη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων εισαγωγής στα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία και στα Εκκλησιαστικά Σχολεία εμπλέκονται: α) οι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών που επιθυμούν την εισαγωγή τους στα συγκεκριμένου τύπου σχολεία ή άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, β) οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των Πρότυπων Σχολείων, των Πειραματικών Σχολείων και των Εκκλησιαστικών Σχολείων, γ) τα μέλη των επιτροπών, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων εισαγωγής, καθώς και για τη ρύθμιση ισοβαθμιών στα Πρότυπα Σχολεία και στα Εκκλησιαστικά Σχολεία ή για την κλήρωση για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία.

Άρθρο 2 Διαδικασία υποβολής αίτησης

1. Οι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως εισέρχονται στο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων (Σ.Υ.Α.) της παρ. 1 του άρθρου 1 μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr-ΕΨΠ), κατόπιν αυθεντικοποίησης με χρήση των προσωπικών κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) (taxisnet). Το Σ.Υ.Α. αντλεί τα απαραίτητα στοιχεία από το Φορολογικό Μητρώο μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. προκειμένου να εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στην ηλεκτρονική φόρμα τα εξής πεδία: επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο και Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αιτούντος.

2. Συμπληρώνονται από τον αιτούντα στην ηλεκτρονική φόρμα τα κάτωθι πεδία:

α) Ιδιότητα/σχέση με μαθητή (επιλογή από λίστα).

β) Αν υποβάλλεται αίτηση για θέσεις προνηπίων:

βα) στοιχεία προνηπίου: επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο,

ββ) φύλο (επιλογή από λίστα),

βγ) ημερομηνία γέννησης,

βδ) στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντα:

i) διεύθυνση κατοικίας: οδός και αριθμός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας,
ii) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
iii) τηλέφωνο, σταθερό και κινητό,

βε) επιλογή νηπιαγωγείου και, ειδικότερα: i) νηπιαγωγείο στο οποίο ανήκει ο μαθητής με βάση τη διεύθυνση κατοικίας (νηπιαγωγείο πρώτης εγγραφής), ii) δήλωση Πειραματικού Νηπιαγωγείου ενδιαφέροντος. Ο αιτών δηλώνει μόνο ένα (1) Πειραματικό Νηπιαγωγείο,

βστ) εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις και η συνδρομή τους βεβαιώνεται με ανάρτηση των σχετικών δικαιολογητικών: i) ύπαρξη ταυτόχρονης αίτησης για δίδυμο ή τρίδυμο αδελφό/αδελφή ή υιοθετημένο/η αδελφό/ή που έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος, όπως βεβαιώνεται με πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

ii) ύπαρξη αδελφού/αδελφής που φοιτά ήδη στο ίδιο σχολείο ή στα τυχόν συνδεδεμένα σχολεία και ο οποίος δεν φοιτά στην τάξη αποφοίτησης της ανώτερης βαθμίδας διασυνδεδεμένων σχολείων, όπως βεβαιώνεται με βεβαίωση φοίτησης του μαθητή,

iii) εάν ο γονέας ή κηδεμόνας ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή υπηρετεί με θητεία στο επιλεγμένο σχολείο ή τυχόν διασυνδεδεμένο με αυτό σχολείο, όπως βεβαιώνεται με βεβαίωση υπηρέτησης με θητεία στον φορέα.

γ) Αν υποβάλλεται αίτηση για εισαγωγή σε Πρότυπα Σχολεία (Γυμνάσια – Γενικά Λύκεια), Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) και Εκκλησιαστικά Σχολεία (Γυμνάσια-Γενικά Λύκεια):

γα) στοιχεία του μαθητή: επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο,

γβ) φύλο (επιλογή από λίστα)

γγ) ημερομηνία γέννησης (μέρα/μήνας/έτος)

γδ) έλεγχος φοίτησης μαθητή: αριθμός μητρώου μαθητή, τάξη φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος (επιλογή από λίστα), σχολείο φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος. Το σύστημα ελέγχει τα στοιχεία του μαθητή και πιστοποιεί τον αριθμό μητρώου του μαθητή, τη σχολική μονάδα φοίτησης κατά το τρέχον σχολικό έτος και την ημερομηνία γέννησής του,

γε) στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντα: i) διεύθυνση κατοικίας: οδός και αριθμός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, ii) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, iii) τηλέφωνο, σταθερό και κινητό,

γστ) επιλογή σχολείων: i) Πειραματικό Σχολείο (επιλογή από λίστα), ii) Πρότυπο Σχολείο πρώτης προτίμησης (Γυμνάσιο-Λύκειο) (επιλογή από λίστα), iii) Πρότυπο Σχολείο δεύτερης προτίμησης (Γυμνάσιο-Λύκειο) (επιλογή από λίστα), iv) Εκκλησιαστικό Σχολείο (Γυμνάσιο- Γενικό Λύκειο) (επιλογή από λίστα). Μπορεί να επιλεγούν μέχρι ένα (1) Πειραματικό Σχολείο, μέχρι δυο (2) Πρότυπα Σχολεία και μέχρι ένα (1) Εκκλησιαστικό Σχολείο.

δ) Αν έχει επιλεγεί ταυτόχρονα Πρότυπο Σχολείο (Γυμνάσιο – Λύκειο) και Εκκλησιαστικό Σχολείο (Γυμνάσιο- Λύκειο) δηλώνεται στην ως άνω ηλεκτρονική αίτηση η σειρά προτίμησης για τη φοίτηση μεταξύ των δυο τύπων σχολείων (επιλογή από λίστα).

ε) Από τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες που έχουν δηλωθεί, μέχρι δύο (2) Πρότυπα Σχολεία και μέχρι ένα (1) Εκκλησιαστικό Σχολείο, ο αιτών επιλέγει μια σχολική μονάδα (ένα Πρότυπο Σχολείο ή Εκκλησιαστικό Σχολείο), στην οποία ο υποψήφιος μαθητής επιθυμεί να είναι επιλαχών (επιλογή από λίστα).

στ) Αν στην ηλεκτρονική αίτηση έχει δηλωθεί Πειραματικό Σχολείο, ο αιτών δύναται να συμπληρώσει επι- πλέον τα κάτωθι στοιχεία, αναρτώντας παράλληλα και τα σχετικά δικαιολογητικά:

στα) ύπαρξη ταυτόχρονης αίτησης για δίδυμο ή τρίδυμο αδελφό/αδελφή ή υιοθετημένο/η αδελφό/ή που έχουν γεννηθεί το ίδιο έτος, όπως βεβαιώνεται με πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,στβ) ύπαρξη αδελφού/αδελφής που φοιτά ήδη στο ίδιο σχολείο ή στα τυχόν συνδεδεμένα σχολεία και ο/η οποίος/α δεν φοιτά στην τάξη αποφοίτησης της ανώτερης βαθμίδας διασυνδεδεμένων σχολείων, όπως βεβαιώνεται με βεβαίωση φοίτησης του μαθητή,

στγ) εάν ο γονέας ή κηδεμόνας ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή υπηρετεί με θητεία στο επιλεγμένο σχολείο ή τυχόν διασυνδεδεμένο με αυτό σχολείο, όπως βεβαιώνεται με βεβαίωση υπηρέτησης με θητεία στον φορέα.

ζ) Αν δηλωθεί Πρότυπο Σχολείο ή Εκκλησιαστικό Σχολείο ο αιτών δύναται να συμπληρώσει στην ως άνω ηλεκτρονική φόρμα αν ο μαθητής είναι άτομο με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199). Σε αυτή την περίπτωση αναρτά το αντίστοιχο δικαιολογητικό.

3. Στην ηλεκτρονική φόρμα αναφέρεται ευδιακρίτως ότι, με την οριστική υποβολή της αίτησης, ο γονέας ή κηδεμόνας ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του μαθητή ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως, με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) δηλώνει υπεύθυνα ότι:

α) τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή,

β) στην περίπτωση που υποβάλλει την αίτηση γονέας ή κηδεμόνας έχει τη σύμφωνη γνώμη και του ετέρου γονέα ή κηδεμόνα, η οποία βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του ετέρου γονέα ή κηδεμόνα, την οποία απαιτείται να αναρτήσει,

γ) στην περίπτωση τρίτου εξουσιοδοτημένου προσώπου υπάρχει η προβλεπόμενη από τα οριζόμενα στον αστικό κώδικα εξουσιοδότηση, την οποία απαιτείται να αναρτήσει,

δ) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η επιμέλεια του τέκνου ανήκει στον έναν μόνο γονέα ή σε τρίτον, έχει την αποκλειστική επιμέλεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον αστικό κώδικα, του/της μαθητή/τριας για τον οποί/α υποβάλλεται η δήλωση και η παραβίαση της υποχρέωσης αυτής επισύρει τις προβλεπόμενες σύμφωνα με τον αστικό κώδικα κυρώσεις.

ε) στην περίπτωση επιτυχίας του μαθητή, αποδέχεται την εγγραφή του στο σχολείο επιτυχίας σύμφωνα με τη δηλωθείσα σειρά προτίμησης ή σε αντίθετη περίπτωση την εγγραφή του στους πίνακες επιλαχόντων στη σχολική μονάδα προτίμησής του,

στ) έχει ελέγξει την αίτηση και τα δηλωθέντα στοιχεία έχουν καταχωρισθεί ορθά,

ζ) συναινεί να λάβει με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει, σχετικές πληροφορίες που αφορούν στην εισαγωγή του μαθητή, για τον οποίο υποβάλλει τη σχετική αίτηση.

4. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης και πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ο αιτών δύναται να εισέρχεται στη φόρμα υποβολής, με τους κωδικούς taxisnet και να τροποποιεί τα στοιχεία της αίτησής του, καθώς και να αποθηκεύει και να εκτυπώνει την πλέον πρόσφατη βεβαίωση υποβολής της αίτησης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ο αιτών δεν δύναται πλέον να μεταβάλει τα δηλωθέντα στοιχεία της αίτησης, αλλά δύναται να εκτυπώνει τη βεβαίωση υποβολής της.

5. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων αποδίδονται αυτόματα από το σύστημα μοναδικός κωδικός της αίτησης, καθώς και ο εξαψήφιος κωδικός του μαθητή.

6. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων καμία αλλαγή δεν πραγματοποιείται από τους διαχειριστές της πλατφόρμας σχετικά με τα στοιχεία της αίτησης ή τις δηλωθείσες προτιμήσεις.

Άρθρο 3 Διαχείριση αιτήσεων από τους αιτούντες, τους διευθυντές ή προϊσταμένους των σχολικών μονάδων και τα μέλη των επιτροπών εξετάσεων

1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων και τα μέλη των Επιτροπών Εξετάσεων Πρότυπων Σχολείων και Εξετάσεων Εκκλησιαστικών Σχολείων/Πρότυπων Σχολείων εισέρχονται στο σύστημα με τους κωδικούς της σχολικής μονάδας που διαθέτουν για την Υπηρεσία Ενιαίας Πρόσβασης (Single Sign On – SSO) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

2. Για τις αιτήσεις που αφορούν στη σχολική μονάδα έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν για κάθε αίτηση:

α) τη μη συμμετοχή του μαθητή στη διαδικασία λόγω ανάκλησης της αίτησης με υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος,

β) αν ο υποψήφιος μαθητής είναι άτομο με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), κατόπιν ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών που έχουν αναρτηθεί στο σχετικό πεδίο, αν η αίτηση αφορά σε Πρότυπο Σχολείο ή/και Εκκλησιαστικό Σχολείο,

γ) αν ο υποψήφιος μαθητής έχει τη δυνατότητα της κατ’ εξαίρεση εισαγωγής για λόγους συγγένειας με ειδική κλήρωση, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών που έχουν αναρτηθεί, αν η αίτηση αφορά σε Πειραματικό Σχολείο.

3. Οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων ή Εκκλησιαστικών Σχολείων και τα μέλη των επιτροπών εξετάσεων έχουν τη δυνατότητα να εξάγουν συγκεντρωτικά στοιχεία των αιτήσεων.

Άρθρο 4 Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

1. Οι κατηγορίες των υποκειμένων, των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά την εφαρμογή της παρούσας, είναι: α) οι μαθητές και προνήπια που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε Πρότυπα Σχολεία ή Πειραματικά Σχολεία ή Εκκλησιαστικά Σχολεία, β) οι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε Πρότυπα Σχολεία ή Πειραματικά Σχολεία ή Εκκλησιαστικά Σχολεία ή άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, γ) οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των Πρότυπων Σχολείων ή Πειραματικών Σχολείων ή Εκκλησιαστικών Σχολείων και δ) τα μέλη των επιτροπών, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων εισαγωγής, καθώς και για τη ρύθμιση ισοβαθμιών στα Πρότυπα Σχολεία και στα Εκκλησιαστικά Σχολεία ή για την κλήρωση για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία.

2. Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι οι εξής: α) για τα υποκείμενα της περ. α) της παρ. 1 είναι τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 2, β) για τα υποκείμενα της περ. β) της παρ. 1 είναι στοιχεία ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τα δηλωθέντα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, σταθερό και κινητό τηλέφωνο) γ) για τα υποκείμενα των περ. γ) και δ) της παρ. 1 είναι στοιχεία ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο) και Α.Φ.Μ..

3. Οι ρόλοι των εμπλεκόμενων φορέων, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, είναι οι εξής:

α) Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτελεί ρόλο υπευθύνου επεξεργασίας για τις επεξεργασίες που διενεργούνται μέσω του Συστήματος Υποβολής Αιτήσεων (Σ.Υ.Α.) της παρ. 1 του άρθρου 1.

β) Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενεργεί αυτοτελώς ως υπεύθυνος επεξεργασίας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για τις υπηρεσίες αυθεντικοποίησης φυσικών προσώπων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ ή ΕΨΠ), σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

4. Η νομική βάση της επεξεργασίας συνίσταται: α) στην έννομη υποχρέωση που προκύπτει από τις παρ. 1, 5 και 9 του άρθρου 18 του ν. 4692/2020 (Α’ 111) και από την παρ. 9 του άρθρου 123 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) (περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – Γ.Κ.Π.Δ., ΕΕ L 119) και β) στην εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ.).

5. Σκοπός επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων είναι να καταστεί δυνατή η συμμετοχή των μαθητών στις διαδικασίες για την εισαγωγή τους σε Πρότυπα Σχολεία ή Πειραματικά Σχολεία ή Εκκλησιαστικά Σχολεία.

6. Tα δεδομένα των υποκειμένων που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας του Σ.Υ.Α. της παρ. 1 του άρθρου 1 διατηρούνται για δύο (2) έτη μετά το τέλος του σχολικού έτους, εντός του οποίου υποβάλλεται η ηλεκτρονική αίτηση της ίδιας παραγράφου και στη συνέχεια διαγράφονται/καταστρέφονται.

7. Πρόσβαση στα δεδομένα που τηρούνται στο Σ.Υ.Α. της παρ. 1 του άρθρου 1 έχουν οι κάτωθι:

α) Οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων και τα μέλη των επιτροπών εξετάσεων του άρθρου 21 της υπό στοιχεία 22010/ Δ6/24.02.2023 (Β’ 1062) κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

β) Τα μέλη της Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου για τις αιτήσεις που αφορούν στα Πρότυπα Σχολεία και τα Εκκλησιαστικά Σχολεία του άρθρου 20 της υπό στοιχεία 22010/Δ6/24.02.2023 κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

γ) Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Οργάνωσης Εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία και Κλήρωσης στα Πειραματικά Σχολεία (Κ.Ε.Ο.Ε.Κ.) του άρθρου 16 της υπό στοιχεία 22010/Δ6/24.02.2023 κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

8. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν και δύνανται να ασκούν το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων τους, του περιορισμού της επεξεργασίας και εναντίωσης στην επεξεργασία αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του υπευθύνου επεξεργασίας στη διεύθυνση dpo@ minedu.gov.gr, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Γ.Κ.Π.Δ. και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

9. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δύναται να εξάγει από το Σ.Υ.Α. της παρ. 1 του άρθρου 1 ανώνυμα αριθμητικά συνολικά δεδομένα για στατιστική αξιολόγηση και αξιοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και τις οργανικές μονάδες του κατά τη διαχείριση της παρεχόμενης πληροφορίας.

Άρθρο 5 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

1. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης και των εξετάσεων με ευθύνη της Επιτροπής Κλήρωσης και της Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου, αντίστοιχα, διαβιβάζονται στον διαχειριστή του συστήματος, από τον οποίο εισάγονται στο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων (Σ.Υ.Α.) της παρ. 1 του άρθρου 1.

2. Οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των Πρότυπων Σχολείων ή Πειραματικών Σχολείων και των Εκκλησιαστικών Σχολείων εισέρχονται στο Σ.Υ.Α. και εξάγουν τα αποτελέσματα.

3. Μετά το πέρας της διαδικασίας ο αιτών δύναται να εισέρχεται στο Σ.Υ.Α. και να ενημερώνεται για το αποτέλεσμα που αφορά στην αίτησή του κάνοντας χρήση του κωδικού της αίτησης.

Άρθρο 6 Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία 23640/Δ6/02.03.2022 (Β’ 983) κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ.