Στα φροντιστήρια ΔΗΜΗΤΡΙΑ, η τακτική επικοινωνία γονέων και διδασκόντων αποτελεί καθήκον. Σκοπός μας είναι:

  • η παρουσίαση της εικόνας του μαθητή, των επιδόσεων, της εξέλιξης και της προόδου του
  • η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας, το οποίο αποδεδειγμένα συντελεί στη μεγιστοποίηση της υποστήριξη των παιδιών – μαθητών μας και,
  • η από κοινού εύρεση λύσεων για την ενίσχυση της απόδοσης του μαθητή.

Για τους λόγους αυτούς, ορίζονται, ετησίως, δύο τακτικές ενημερώσεις. Επιπλέον, το διδακτικό προσωπικό βρίσκεται στη διάθεση των γονιών σε κάθε περίπτωση που επιθυμούν να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους ή όταν μία συνάντηση κρίνεται απαραίτητη.