Η εκπαιδευτική μας μέθοδος βασίζεται σε σύγχρονες και αποτελεσματικές στρατηγικές διδασκαλίας μέσω των οποίων οι μαθητές μας προσεγγίζουν το ζητούμενο: την παραγωγική γνώση, την ουσία, την έμπνευση.

Μία αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία, ωστόσο, αποτελεί συνάρτηση και άλλων παραγόντων: οικοδόμησης αυτοπεποίθησης, ενίσχυσης κινήτρων, ψυχολογικής στήριξης.

Στα Φροντιστήρια Δημήτρια, αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες της εφηβείας ως κρίσιμου παράγοντα που επηρεάζει την απόδοση και την πορεία των μαθητών μας προς τον στόχο τους, η εκπαιδευτική μας διαδικασία δίνει, παράλληλα, έμφαση στην ανάπτυξη διαπροσωπικών και ενδοομαδικών σχέσεων.