Κάθε Ομάδα Προσανατολισμού έχει 4 υποχρεωτικά πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και αντιστοιχεί απόλυτα σε ένα επιστημονικό πεδίο.

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Επιστημονικό Πεδίο 1ο: Ανθρωπιστικές Νομικές & Κοινωνικές Επιστήμες

 1. Έκθεση
 2. Αρχαία
 3. Ιστορία
 4. Λατινικά

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Επιστημονικό Πεδίο 2ο: Τεχνολογικές & Θετικές Επιστήμες

 1. Έκθεση
 2. Φυσική
 3. Χημεία
 4. Μαθηματικά

Ομάδα Προσανατολισμού 3ο: Υγείας & Ζωής

Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας & Ζωής

 1. Έκθεση
 2. Φυσική
 3. Χημεία
 4. Βιολογία

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής

Επιστημονικό Πεδίο 4ο: Επιστήμες Οικονομίας & Πληροφορικής

 1. Έκθεση
 2. Μαθηματικά
 3. Α.Ε.Π.Π
 4. Α.Ο.Θ.

Για την εισαγωγή των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά:

α) η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και

β) το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα σύμφωνα με το επιστημονικό πεδίο και τους συντελεστές βαρύτητας που αποδίδονται σε αυτά από τη σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι.

Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%.

Το άθροισμα των συντελεστών αποδίδει το 100%. Στις περιπτώσεις των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες, ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στο ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές δοκιμασίες είναι είτε 10% είτε 20%.

Οι σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ένα (1) ή δύο (2) ειδικά μαθήματα με επιλογή των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων, αποδίδουν τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας σε όλα τα ειδικά μαθήματα επιλογής, ο οποίος είναι είτε 10% είτε 20%.

Στις περιπτώσεις των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, στις οποίες εξετάζονται δύο (2) ειδικά μαθήματα το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας που τους αποδίδονται είναι το 20% και το ποσοστό που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 8%.

Τα ποσοστά που αποδίδουν τα ειδικά μαθήματα προστίθενται στο 100% που αποδίδουν τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. Εάν για οποιονδήποτε λόγο, κάποιο ίδρυμα εισαγωγής δεν καθορίζει τους ανωτέρω συντελεστές βαρύτητας, αυτοί καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε του Συντελεστές Βαρύτητας.

Προϋπόθεση για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αποτελεί η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.).

Η Ε.Β.Ε. διαμορφώνεται από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή που καθορίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση -πριν τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων- και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, που εντάσσονται σε περισσότερα του ενός πεδία, για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των επιστημονικών πεδίων, στα οποία εντάσσονται οι συγκεκριμένες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις.

Η ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των τμημάτων ορίζονται με από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, η οποία εκδίδεται έως τις 30 Ιουνίου και αφορά τις προϋποθέσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση του επόμενου έτους.