Εγκύκλιο με οδηγίες για εγγραφή επιτυχόντων μαθητών/τριών στην εισαγωγική τάξη των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-24, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Εγγραφές στα Πρότυπα και Πειραματικά Λύκεια

Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων ακολουθούν για τις εγγραφές τα σχετ.
5. 79942/ΓΔ4/19/31-5-2019 (Β΄2005) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
και
6. 51019/ΓΔ4/5.5.2023 “Προετοιμασία για την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής e-εγγραφές για το σχολικό έτος 2023-24”

Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Πρότυπου ή Πειραματικού Λυκείου κατά περίπτωση ενημερώνει με προσωπικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου και με κάθε πρόσφορο τρόπο, όλουςτους γονείς των επιτυχόντων/ουσών μαθητών/τριών ότι έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν την αποδοχή της εγγραφής στο σχολείο επιτυχίας, την οποία είχαν δηλώσει υπεύθυνα στην αίτηση που κατέθεσαν για εισαγωγή σε Πειραματικό ή Πρότυπο Λύκειο. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει και οι δυο γονείς ή κηδεμόνες να αποστείλουν το εντός (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Προτύπων, Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως στη σχολική μονάδα. Στην εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνουν ότι ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ, σύμφωνα με τους Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων που κυρώθηκαν από τα ΕΠ.Ε.Σ. των ΠΕΙ.Σ ή Π.Σ. και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου έπειτα από έπειτα από την κλήρωση που διεξήχθη την 28η Απριλίου 2023 ή από τις εξετάσεις που διεξήχθησαν το Σάββατο 29 Απριλίου 2023.

Οι γονείς/κηδεμόνες των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών της κατηγορίας του επιτυχόντα που αποχώρησε (ανάλογα αν αποχωρεί αγόρι, ή κορίτσι, ή ειδική κατηγορία για τα Πειραματικά ή με βάση την κατάταξη βαθμολογίας στα Πρότυπα) ενημερώνονται άμεσα από τον/την Διευθυντή/ντρια του σχολείου μόλις προκύψει κενή θέση και τους ζητείται εντός δύο (2) ημερών από τη στιγμή της ειδοποίησης να υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της εγγραφής του/της μαθητή/τριας στην οικεία σχολική μονάδα, διαφορετικά αυτή θεωρείται αρνητική και ο/η Διευθυντής/ντρια προχωρά στον επόμενο επιλαχόντα.

Στη συνέχεια ο/η Διευθυντής/ντρια του Πρότυπου ή Πειραματικού Λυκείου μετά τις τυχόν αποχωρήσεις και αντικαταστάσεις με επιλαχόντες, ενημερώνει την πλατφόρμα των αιτήσεων για τους μαθητές που θα εγγραφούν. Ακολούθως εξάγει τον τελικό πίνακα εισακτέων, ο οποίος κυρώνεται από το Ε.Π.Ε.Σ. του σχολείου, αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου, χωρίς τα προσωπικά στοιχεία των μαθητών.
Η εφαρμογή Αιτήσεων Εισαγωγής μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία ενημερώνει την εφαρμογή e-eggrafesτου Υ.ΠΑΙ.Θ.

Επισημαίνεται ότι αναφορικά με την ηλεκτρονική εφαρμογή e-εγγραφέςτου Υ.ΠΑΙ.Θ.:
α. Η εφαρμογή Αιτήσεων Εισαγωγής μαθητών και μαθητριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία ενημερώνει την εφαρμογή e-εγγραφές βάσει των διαδικασιών που έχουν καθοριστεί.
β. Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων ενημερώνουν τους γονείς/κηδεμόνες ότι είναι υποχρεωτική η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής μέσω της εφαρμογής e-eggrafes παρά την ήδη γνωστοποιημένη εισαγωγή τους στα ΠΕΙ.Σ. ή Π.Σ..

Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι γονείς καθώς και την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής e-eggrafes του Υ.ΠΑΙ.Θ. θα υπάρξει ενημέρωση με νεότερη εγκύκλιο.

Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα σχολεία της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δείτε αναλυτικά την Εγκύκλιο.