Με τροποποιητική απόφαση του υπουργού Παιδείας, προστέθηκαν τρεις ακόμα σοβαρές παθήσεις που δίνουν δικαίωμα στους αποφοίτους Λυκείου να εισαχθούν χωρίς εξετάσεις, στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Δείτε εδώ την απόφαση.

Οι τρεις παθήσεις είναι οι εξής:

  1. ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%.
  2. ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΕΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΥΓΓΕΝΗ ΥΠΕΡΙΝΣΟΥΛΙΝΙΣΜΟ ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΔΙΑΖΟΙΕΙΔΗ Η’ ΑΝΑΛΟΓΑ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ.
  3. ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%.

Με την ίδια απόφαση τροποποιείται η κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β’ 358), ως ακολούθως:

Α. Στο άρθρο 3 της ανωτέρω απόφασης, αντικαθίστανται οι παρ. 1 έως και 3 ως εξής:

  • Οι υποψήφιοι αποστέλλουν, οι ίδιοι ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, είτε ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά, είτε ηλεκτρονικά, σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων του άρθρου 1 της παρούσης τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση.

β) Ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα από:
i) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή
ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή
iii) Καθηγητή Πανεπιστημίου ή Αναπληρωτή Καθηγητή.

γ) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

  • Οι ημερομηνίες κατάθεσης δικαιολογητικών ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας που θα ξεκιναουν κατά το δίμηνο Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου και θα λήγουν εντός του μηνός Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
  • Τα Πιστοποιητικά Διαπίστωσης Πάθησης ή τις απορριπτικές αποφάσεις τους έως το τέλος Μαρτίου. Οι απορριφθέντες μπορούν να καταθέσουν ένσταση προς την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων του ΚΕΣΥ, έως τις 15 Απριλίου του ιδίου έτους.

B. Στο άρθρο 3 της ανωτέρω απόφασης, αντικαθίσταται η περ. α της παρ. 6 ως εξής:

«6. α. Πιστοποιητικά Διαπίστωσης Πάθησης που έχουν ήδη εκδοθεί από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων ή την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων του ΚΕΣΥ από την 31-10-2017 (ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ, τεύχος Β’ 3822, της υπό στοιχεία Φ.151/180552/ Α5/25.10.2017) έως τη δημοσίευση της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, παραμένουν σε ισχύ, εκτός από εκείνα που έχουν εκδοθεί με κωδικούς 26, 39, 50 και 55. Υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει πιστοποιητικά πάθησης με αυτούς τους κωδικούς, οι οποίοι καταργήθηκαν με την υπό στοιχεία Φ.153/147462/Α5/28.11.2022 (Β’ 6069 και διορθ. λάθους Β’6701) κοινή υπουργική απόφαση, υποχρεούνται να αιτηθούν εκ νέου στις Επταμελείς Επιτροπές για τη χορήγηση πιστοποιητικών με τους κωδικούς στους οποίους ενσωματώθηκαν».

Δείτε εδώ τον νέο πίνακα με τις σοβαρές παθήσεις.