Μπορούν κατόπιν σχετικής αίτησης να διαγωνιστούν προφορικά́ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις όσοι/ες:

  • Είναι τυφλοί ή αμβλύωπες με συγκεκριμένο ποσοστό αναπηρίας.
  • Έχουν κινητική αναπηρία στα άνω άκρα.
  • Πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων.
  • Παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
  • Παρουσιάζουν σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες.
  • Είναι θύματα γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή ενδοοικογενειακής βίας.

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΑΥΤΙΣΜΟΥ εξετάζονται γραπτά σε ξεχωριστή αίθουσα με δυνατότητα παράτασης χρόνου εξέτασης ή προφορικά.

Οι ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ εξετάζονται γραπτά σε ξεχωριστή αίθουσα με δυνατότητα παράτασης χρόνου εξέτασης έως τριάντα λεπτά (30’).

Οι ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΜΑ Ή ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΒΛΑΒΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ δύνανται να εξετάζονται γραπτά στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις. Η αίτηση για συμμετοχή στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις, θα πρέπει να συνοδεύεται από γνωμάτευση/δικαιολογητικά ασθενείας που περιγράφονται στην εγκύκλιο.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ όπως και ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ περιγράφονται στην εγκύκλιο.

Δείτε εδώ με περισσότερες λεπτομέρειες την εγκύκλιο για τις εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.