Όπως ορίζει η εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Παιδείας:

Ο ψυχολόγος και ο κοινωνικός λειτουργός αποτελούν προσωπικό των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) και ως εκ τούτου σε πρώτη φάση, μπορούν να δεχθούν μαθητές/τριες που επιθυμούν να τους συναντήσουν για θέματα που τους απασχολούν, χωρίς να απαιτείται η συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα. Στην συνέχεια αν κρίνουν ότι είναι αναγκαίες ενέργειες σκόπιμης παρέμβασης/υποστήριξης, στο πλαίσιο του σχολείου, ζητείται η συναίνεση της οικογένειας και η υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας.

Για την Παράλληλη Στήριξη ορίζει η ίδια εγκύκλιος μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • Ο/Η εκπαιδευτικός της Παράλληλης Στήριξης/Συνεκπαίδευσης λειτουργεί, ως καταλύτης/διευκολυντής για τη μετάβασή, από την εξατομικευμένη βοήθεια στους μαθητές/τριες, στην αυτόνομη λειτουργία εντός της τάξης.
  • Στην εξατομικευμένη υποστήριξη πρέπει προοδευτικά, ο/η εκπαιδευτικός να αναζητά τρόπους, ώστε να διευρύνει την αυτονομία του/της υποστηριζόμενου/ης μαθητή/τριας και να αρχίσει να λειτουργεί ως συνεργάτης του/της εκπαιδευτικού της τάξης, επανερχόμενος στον/στην συγκεκριμένο μαθητή/τρια όταν υπάρχει ανάγκη.
  • Πρέπει να υπάρχει συνεχής συνεργασία μεταξύ του/της εκπαιδευτικού που διδάσκει στο τμήμα και του/της εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης- συνεκπαίδευσης.
  • Και οι δύο εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με βάση το δυναμικά εξελισσόμενο, Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) σχετικά τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό της διδασκαλίας και την εφαρμογή των διαφοροποιημένων παρεμβάσεων. Η συνεργασία στοχεύει στο να ενσωματώθουν όλες οι σχετικές ενέργειες στο πλαίσιο της τάξης-ομάδας και να συμβάλλουν στην πρόοδο των μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
  • Η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία δεν ταυτίζεται με την Εξατομικευμένη Διδασκαλία. Η εξατομικευμένη μπορεί (όταν χρειάζεται) να αποτελεί τεχνική της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας.
  • Οι υποστηριζόμενοι/ες μαθητές/τριες έχουν ατομικό φάκελο, ο οποίος φυλάσσεται με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, με στοιχεία για τα οποία ενημερώνονται όλα τα μέλη του προσωπικού του σχολείου που εμπλέκονται στην εκπαίδευση του/της. Για όλους ισχύει το επαγγελματικό και επιστημονικό απόρρητο των πληροφοριών.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο.