Το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο σχετικά με την παρακολούθηση και τον συντονισμό της ύλης των μαθημάτων της Γ ́ τάξης των Ημερήσιων, Εσπερινών και Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. και της Δ ́ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. που θα εξεταστούν πανελλαδικά το έτος 2024. Έχει ενεργοποιηθεί στο ΠΣ myschool η λειτουργικότητα «Παρακολούθηση και Συντονισμός της Ύλης Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων», μέσω της οποίας θα καταχωριστεί υποχρεωτικά η διδακτέα – εξεταστέα ύλη.

1. Καταχώριση της διδακτέας – εξεταστέας ύλης στο ΠΣ myschool

Οι Διευθυντές/τριες των ΕΠΑ.Λ., των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. είναι υπεύθυνοι/ες για την καταχώριση της ύλης που έχει διδαχθεί στο σχολείο τους (μέσω της σχετικής καρτέλας που υπάρχει στο ΠΣ myschool στη διαδρομή «Σχολική Μονάδα -> Παρακολούθηση και Συντονισμός της Ύλης των Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων») μέχρι και:

α) 11-12-2023
β) 22-01-2024
γ) 19-02-2024
δ) 19-03-2024
ε) 22-04-2024

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ύλη προς καταχώριση, θα πρέπει να επιλέγεται μία από τις διαθέσιμες αιτιολογήσεις και οι Διευθυντές/-ντριες των Γενικών Λυκείων και Λυκείων Ε.Α.Ε., παρακαλούνται να μεριμνούν ώστε στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» να δηλώνονται τα αίτια των ενδεχόμενων καθυστερήσεων. Σε κάθε περίπτωση η εξεταστέα-διδακτέα ύλη πρέπει να ολοκληρωθεί.

2. Συγκρότηση και Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης

Συγκροτούνται δύο (2) επιτροπές Παρακολούθησης και Συντονισμού της διδασκαλίας της ύλης, μία για τα ΕΠΑ.Λ.- Π.ΕΠΑ.Λ. και μία για τα Λύκεια των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ., αντίστοιχα με απόφασή του ο/η Διευθυντής/τρια Εκπαίδευσης.

Η Επιτροπή για τα ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ. αποτελείται από:

 • Τον/την Διευθυντή/τρια της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης, ως Πρόεδρο.
 • Τους/τις Συμβούλους Εκπαίδευσης κλάδου αντίστοιχου των διδασκόμενων πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ή εναλλακτικά, σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας κάποιων εκ των Συμβούλων Εκπαίδευσης, μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς αντίστοιχης ειδικότητας που διδάσκουν τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα με κριτήριο την αρχαιότητά τους.
 • Έναν/μία υπάλληλο της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης, ως Γραμματέα της Επιτροπής, ο/η οποίος/α αναλαμβάνει και την τεχνική υποστήριξη της ομάδας, αντλώντας τα στοιχεία καταχώρισης της ύλης από το ΠΣ myschool και ενημερώνει την Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης.

Η Επιτροπή για τα Λύκεια των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. αποτελείται από:

 • Τον/την Διευθυντή/τρια της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης, ως Πρόεδρο.
 • Τους/τις Συμβούλους Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης κλάδου αντίστοιχου των διδασκόμενων πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ή εναλλακτικά, σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας κάποιων εκ των Συμβούλων Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης είτε μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς αντίστοιχης ειδικότητας που διδάσκουν τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα με κριτήριο την αρχαιότητά τους είτε τους/τις Συμβούλους Εκπαίδευσης κλάδου αντίστοιχου των διδασκόμενων πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων.
 • Έναν/μία υπάλληλο της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης, ως Γραμματέα της Επιτροπής, ο/η οποίος/α αναλαμβάνει και την τεχνική υποστήριξη της ομάδας, αντλώντας τα στοιχεία καταχώρισης της ύλης από το ΠΣ myschool και ενημερώνει την Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης.

Έργο των Επιτροπών είναι:

 • Ο έλεγχος της ορθότητας και της ακρίβειας των στοιχείων που καταχωρίζουν οι σχολικές μονάδες στο ΠΣ myschool σχετικά με την πορεία ολοκλήρωσης της διδακτέας-εξεταστέας ύλης.
 • Ο έλεγχος των παρατηρήσεων των σχολικών μονάδων στο πεδίο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» του ΠΣ myschool και η επίλυση τυχόν προβλημάτων που αναφέρονται σε αυτό και προκαλούν καθυστερήσεις στην πορεία διδασκαλίας της ύλης.
 • Η τήρηση των χρονικών προθεσμιών.
 • Η οριστικοποίηση της ύλης (με δυνατότητα επεξεργασίας) που έχει διδαχθεί σε κάθε σχολείο αρμοδιότητάς της (μέσω της σχετικής καρτέλας που υπάρχει στο ΠΣ myschool «Παρακολούθηση και Συντονισμός της Ύλης των Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων») μέχρι και:
  α) 14/12/2023
  β) 25/01/2024
  γ) 22/02/2024
  δ) 21/03/2024
  ε) 25/04/2024
 • Η σύνταξη και αποστολή Έκθεσης σχετικά με την πορεία ολοκλήρωσης της ύλης με βάση τα στοιχεία καταχώρισής της, όπως αυτά θα εμφανίζονται στο αντίστοιχο αρχείο του ΠΣ myschool (Στατιστικά -> Στατιστικά Σχολικών Μονάδων -> Παρακολούθηση και Συντονισμός της Ύλης των Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων).

Η Έκθεση συντάσσεται και υπογράφεται από τον/την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Συντονισμού της ύλης και υποβάλλεται από τον/την Πρόεδρο στο υπουργείο Παιδείας, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: depek@minedu.gov.gr (για τα ΕΠΑ.Λ. και Πρότυπα ΕΠΑ.Λ.) και deae1@minedu.gov.gr (για τα Λύκεια των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ.), το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά από τις ημερομηνίες οριστικοποίησής της που αναφέρονται ανωτέρω.

Υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση της ύλης είναι οι διδάσκοντες/ουσες.

Οι Διευθυντές/τριες των ΕΠΑ.Λ, Πρότυπων ΕΠΑ.Λ και Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ. σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων, παρακαλούνται να αναμορφώνουν το ωρολόγιο πρόγραμμα, σε περίπτωση καθυστέρησης στην διδασκαλία των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, ώστε να ολοκληρωθεί η εξεταστέα ύλη μέχρι τη λήξη των μαθημάτων.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο για περισσότερες πληροφορίες.